szybki kontakt:+48 666 585 318 | infogeomat.eu

Přednášky na konferenci Podkladní vrstvy a podloží vozovek

První na téma srovnání způsobu navrhování a zkoušení podkladních vrstev v České republice a ve Spojených státech amerických a druhá na téma matematické modelování chování podkladních vrstev pomocí „Discrete Element Method“ (DEM).

 

Konference proběhne 25. 11. 2014 v Brně v OREA Hotelu Voroněž, další informace na http://www.sdruzeni-silnice.cz/podkladni-vrstvy/

V rámci programu předneseme dvě přednášky na následující témata:

Srovnání způsobu navrhování a zkoušení podkladních vrstev v České republice a ve Spojených státech amerických - Ing. Pavel Klimeš

Představení a srovnání způsobů navrhování a kontroly kvality realizovaných podkladních a sanačních konstrukcí z kameniva v podmínkách České Republiky a Spojených států amerických.

Způsob návrhu konstrukce vozovky v našich podmínkách podrobně upravuje norma ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování, platná od roku 1995.  Parametry dimenzí jednotlivých konstrukčních a podkladních vrstev vozovek se určují statickým posouzením pro konkrétní návrhové situace, které se mohou lišit v závislosti na geologických a hydrogeologických charakteristikách prostředí, dopravním zatížení, životnosti a provozní způsobilosti konstrukce, míře ovlivnění životního prostředí apod.

V příspěvku jsou komentovány odlišné způsoby navrhování v ČR a ve Spojených státech amerických včetně výhod a nevýhod daných postupů a dále je prezentován směr dalšího vývoje pro metodologii charakterizující a ověřující kvalitu podkladních vrstev in-situ.

Matematické modelování chování podkladních vrstev pomocí "Discrete Element Method" (DEM) - Ing. Martin Kašpar

Na základě provedených experimentů byly v minulosti stanoveny empirické metody pro návrh podkladních vrstev (např. Girouduova metoda). Tyto metodiky však prakticky nepopisovaly chování těchto vrstev, v návrhu se využívalo pouze empirických zkušeností získané měřením na reálných konstrukcí případně v laboratorních podmínkách.

V posledních letech je však díky rozvoji výpočetní techniky možné pro určení reálného chování konstrukcí využít metody numerické. S ohledem na partikulární povahu nesoudržného materiálu podkladní vrstvy se jako nejvhodnější jeví použití metody DEM, která umožňuje vytvoření modelu částic nesoudržného materiálu včetně vzájemné interakce s geosyntetickými prvky.

V příspěvku jsou prezentovány výsledky z prováděného matematického modelování pomocí DEM a je uveden komentář k možnému použití této metodiky v projekční praxi.

 

Potrzebujesz pomocy?

Na chwilę obecna nie wykonujemy na polskim rynku usługi takie jak: obliczenia statyczne, projektowanie, projekty oraz inspekcje (nadzory na budowach) ze względu na dużą ilość pracy. Możemy jednak pomóc w doborze produktów geosytetycznych oraz wytworzyć ofertę cenową na oferowane przez nas produkty na określony projekt.

Nie bójcie się zapytać

Bezpłatnie

+48 666 585 318
sprzedazgeomat.eu